Konsultacje społeczne i zezwolenia

Założenie plantacji konopi włóknistych wiąże się z uzyskaniem obowiązkowych zezwoleń, zarówno po stronie rolnika, jak i podmiotów skupujących włókno konopne. Podstawowym aktem prawnym regulującym warunki legalnej uprawy konopi jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.).
Sejmiki województw corocznie określają ogólną powierzchnię i rejonizację upraw konopi włóknistych na podstawie informacji o planowanych kontraktacjach z rolnikami, deklarowanych przez podmioty posiadające zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji na wniosek zawierający: dane osobowe, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, informację o odmianie konopi, powierzchni uprawy, numerze działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, informację o rodzaju umowy, oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa dot. uprawy i zbioru ziela konopi innych niż włókniste oraz uprawy konopi włóknistych wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.

Uprawa i skup pod ścisłą kontrolą

Nadzór nad uprawami, również sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zasiewu, który uprawniony jest do wejścia na grunty, na których prowadzona jest uprawa, bądź dojścia do tych gruntów przez inne nieruchomości, kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia upraw konopi włóknistych a w razie konieczności, żądania wyjaśnień od prowadzącego uprawy. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych są obowiązane do okazania upoważnienia wydanego przez organ sprawujący nadzór. W przypadku stwierdzenia nielegalnych upraw organ nadzorujący wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób. Wszystko oczywiście na koszt prowadzącego uprawę.
Oprócz zezwolenia na uprawę producent konopi włóknistych musi posiadać umowę kontraktacyjną, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie wydawane przez marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. W województwie warmińsko-mazurskim od 2014 r. przedmiotowe pozwolenie posiadają cztery podmioty, ale skup w 2015 roku będą prowadzić trzy podmioty.
Decyzję administracyjną o wydaniu powyższego zezwolenia marszałek wydaje na wniosek podmiotu ubiegającego się. Wniosek powinien zawierać: dane osobowe i adres albo nazwę firmy wraz z siedzibą i adresem wnioskodawcy, numer NIP albo REGON, adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu, informację o zakresie i celu podejmowanej działalności. Dodatkowo dołączyć należy oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.

Uwaga na surowe prawo

Na koniec warto nadmienić, że przepisy karne stanowią, że kto wbrew przepisom ustawy uprawia lub zbiera ziele konopi inne niż włókniste podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a jednocześnie stanowi, że jeżeli sprawca prowadzi uprawę, która może dostarczyć znacznej ilości słomy makowej lub ziela konopi innych niż włókniste podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast, kto wbrew przepisom ustawy, uprawia konopie włókniste podlega karze grzywny.

Autor: mgr inż. Izabela Mikuło
Artykuł ukazał się w miesięczniku „Rolnicze ABC” nr 3 (294) 11 marca 2015 r.
Źródło: Gazeta Olsztyńska

Stowarzyszenie FREEDOM

Stowarzyszenie FREEDOM

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM to organizacja pozarządowa działająca od 2006r. której głównym celem jest jest ochrona Ziemi, z zachowaniem i odtworzeniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt jak również działalność kulturalno–artystyczna. Więcej informacji na temat FREEDOMu znajdziesz na www.sfreedom.org
Stowarzyszenie FREEDOM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 27 = 30