Niedawno pisaliśmy o opłacalności upraw konopi przemysłowych (LINK). Okazuje się, że na jednym hektarze takiej uprawy rolnika może zarobić ok. 4000 zł. To nawet kilkanaście razy więcej niż w przypadku innych popularnych w Polsce upraw! Jednym z powodów, dla których można zarobić aż tyle, są płatności związane do powierzchni upraw konopi włóknistych. W niniejszym artykule opisujemy warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać taką płatność.

Komu przysługuje płatność?

Płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych przysługuje rolnikom, którzy złożyli wniosek o przyznanie takiej płatności. Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć: oświadczenie o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi (lub oświadczenie w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego pochodzącego od hodowcy danej odmiany). Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha, a uprawa musi być prowadzona na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej. Ważne jest również, aby dany grunt był w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym składa wniosek. Na danej powierzchni musi być prowadzona działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy, a łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do płatności nie jest mniejsza niż 1 hektar. Trzeba też podkreślić, że rolnikowi przysługują płatności, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Ponadto rolnik musi posiadać zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

Wniosek o przyznanie płatności

Wszystkie potrzebne informacje na temat dopłat bezpośrednich dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Znajdziemy tam:

  • opracowane formularze wniosków
  • szczegółowe zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w tym płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych
  • instrukcje wypełniania wniosków
  • formularze dokumentów, które należy dołączyć do wniosku w zależności od rodzaju płatności, o którą ubiega się wnioskodawca

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus (LINK). Należy to zrobić od 15 marca do 15 maja 2018 r. Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca.

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz lub prezydenta miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy. Procedura pozyskania takiego zezwolenia została opisana w innym artykule (LINK). Bardzo ważne jest, aby odmiany stosowane w uprawie polowej nie zawierały więcej niż 0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) w suchej masie rośliny. Obostrzenia te wynikają z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, może zostać wydane małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do gruntów, albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy tych gruntów. Powierzchnia kwalifikowana do płatności nie może być większa niż powierzchnia objęta zezwoleniem. Od roku 2018, posiadanie zezwolenia na uprawę konopi jest także wymagane od jednostek naukowych oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także od podmiotów zajmujących się hodowlą roślin i stosujących konopie włókniste w celach izolacyjnych.

Źródło: arimr.gov.pl