Średnia temperatura na świecie rośnie, ale zimy ciągle doskwierają. Szukamy nowych, mniej toksycznych i szkodliwych metod grzewczych. Susz konopny, zwany również słomą konopną, to odnawialna energia przyszłości.

Skład i zastosowanie słomy

W wyniku przerobu zielonej bądź roszonej słomy konopnej otrzymuje się ok. 25% włókna oraz 75% paździerzy, które dotąd dla przemysłu włókienniczego stanowiły odpad. Do końca lat 80-tych w Polsce rozpowszechniona była technologia produkcji płyt paździerzowych. W wyniku transformacji gospodarki oraz zmian technologicznych w produkcji paździerze przestały być surowcem do wytwarzania płyt.

Energia z paździerzy

Jednym z kierunków zagospodarowania paździerzy jest przeznaczenie ich na cele energetyczne. Z badań prowadzonych w laboratorium Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wynika, że paździerze konopne charakteryzują się ciepłem spalania na poziomie 17 – 18 MJ/kg suchej masy.

Dodatkowe korzyści

Paździerze konopne. Źródło: “Technologia uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych”

Przeznaczenie paździerzy z przerobu konopi na cele energetyczne, jest bardzo korzystne i to nie tylko ze względów bilansu energetycznego ale również aspektów ekologicznych i ekonomicznych. Proponowany kierunek wykorzystania energii jest zgodny z wymogami stawianymi przez Unię Europejską producentom działającym w branży lniarskiej.

Wykorzystanie paździerzy konopnych dla celów energetycznych zwiększa opłacalność procesu produkcji włókien celulozowych i umożliwia przejście z tradycyjnych źródeł energii na energię ze źródeł odnawialnych. Paździerze mogą być spalane bezpośrednio w zakładzie przetwórczym lub stanowić dodatkowe źródło dochodu, jaki stanowi produkcja nieżywnościowych surowców odtwarzalnych. Oszczędności dla zakładu z tytułu zakupu innych nośników energii mogą przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze rolnym dotkniętym strukturalnym bezrobociem.

Nie tylko zalety

Paździerze konopne są materiałem objętościowym i dlatego w postaci luźnej powstają trudności z ich składowaniem, transportem oraz bezpiecznym spalaniem. Luźne paździerze składowane na otwartej przestrzeni są podatne na działanie wiatru i opadów atmosferycznych.

Ten artykuł powstał dzięki uprzejmość Pana dr inż. Jacka Kołodzieja, który udostępnił nam książkę: Technologia uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych. której fragmenty przytoczyliśmy. Serdecznie dziękujemy za współpracę całemu zespołowi Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Stowarzyszenie FREEDOM
Latest posts by Stowarzyszenie FREEDOM (see all)