Temat opodatkowania akcyzą w Polsce suszu konopi włóknistych budzi wiele wątpliwości i pytań w branży konopnej. Jednakże, zarówno organy administracyjne, sądy, jak i Ministerstwo Finansów prezentują konsekwentnie jednolite stanowisko – jeżeli produkt nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego i nie jest przeznaczony wyłącznie do celów medycznych, jest on opodatkowany akcyzą. Bez znaczenia pozostaje to, czy zawiera on tytoń w swoim składzie. 

Obowiązki akcyzowe

Konieczność opodatkowania akcyzą suszu konopnego (CBD) nakłada szereg obowiązków dotyczących obrotu wyrobami tytoniowymi na przedsiębiorców, którzy sprzedają lub zamierzają sprzedawać susz konopny lub inne wyroby z konopi włóknistych przeznaczone do palenia lub waporyzacji. Na wstępie konieczna jest szczegółowa analiza oferowanego produktu w celu zastosowania odpowiedniej stawki akcyzy. W przypadku ustalenia, że produkt nie nadaje się do palenia, należy wziąć pod uwagę także to, że potencjalnie może być on uznany za wyrób nowatorski lub płyn do papierosów elektronicznych (tzw. liquid), które także objęte są akcyzą. Pomocne, a czasem niezbędne, w tym procesie może być wystąpienie o Wiążącą Informację Akcyzową, w której urząd wskaże jak właściwie należy zaklasyfikować dany produkt. Przedsiębiorca, który zamierza m.in. produkować, importować czy nabywać z innych krajów UE (wewnątrzwspólnotowo) wyrób objęty akcyzą, przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności musi zarejestrować się w potrzeby akcyzy. Rejestracja i rozliczanie akcyzy obecnie wiąże się z założeniem konta na portalu celno-skarbowym. Z kolei wytwarzanie, przetwarzanie czy pakowanie tego typu wyrobów wymaga wypełnienia kolejnych obowiązków, ponieważ może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Do uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu konieczne jest m.in. rejestracja VAT, złożenie zabezpieczenia akcyzowego i posiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy. Jednym z istotnych i niezbędnych elementów uzyskiwania pozwolenia jest sprawdzenie przez urząd celno-skarbowy miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy pod kątem spełniania warunków szczegółowo określonych przepisami. Obrót wyrobami akcyzowymi wiąże się także z koniecznością prowadzenia na bieżąco szczegółowych ewidencji, składania deklaracji i dokonywania wpłat z tytułu akcyzy. Osoby zaangażowane w ten proces, ze względu na stopień jego skomplikowania, powinny zostać wcześniej odpowiednio przeszkolone w tym zakresie. Należy pamiętać także o konieczności oznaczania takich wyrobów znakami akcyzy (banderolami), przy czym warto mieć na uwadze, że proces ich uzyskiwania i nanoszenia na opakowania również jest ściśle sformalizowany i kontrolowany.

Susz konopny z akcyzą

Co z przeszłością?

Czynności takie jak produkcja, import, czy nabycie z innego kraju UE suszu konopnego (CBD) dokonane dotychczas (w latach poprzednich) również były objęte akcyzą. Warto pamiętać o tym, że zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Należy zatem założyć, że fiskus upomni się o zaległości akcyzowe powstałe przez ok. 5 ostatnich lat, co oznacza konieczność zapłaty akcyzy za ubiegłe lata wraz z odsetkami. Należy również wziąć pod uwagę kwestię odpowiedzialności karno-skarbowej, z czym może wiązać się konieczność zapłaty grzywny w wysokości nawet do 27 mln złotych, a także ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności.

Susz konopny z akcyzą

Co dalej?

Niezwłoczna zapłata zaległej akcyzy wraz z odsetkami oraz dopełnienie formalności akcyzowych we właściwy sposób, a także wdrożenie bieżących procesów rozliczania akcyzy to jedyna drogą do działania na rynku obrotu suszem konopnym (CBD), który podlega opodatkowaniu akcyzą. W zakresie zapewniania zgodności z przepisami na przyszłość, należy mieć na uwadze to, że uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na gruncie przepisów o podatku akcyzowym jest procesem rozłożonym w czasie. By móc go sprawnie przeprowadzić i przyspieszyć, należy do niego się odpowiednio przygotować i dostosować procesy w przedsiębiorstwie do złożonych wymogów ustawowych.

Autorzy:
Agnieszka Kisielewska, Starszy Menedżer w MDDP, Doradca Podatkowy,
e-mail: agnieszka.kisielewska@mddp.pl
Jan Zimnicki, Starszy Konsultant w MDDP, e-mail: jan.zimnicki@mddp.pl