Na internetowej stronie sejmowej RP pojawiła się autopoprawka do poselskiego projektu ustawy mającej ułatwić rolnikom uprawę konopi włóknistych. W tym momencie poprawka czeka na nadanie numeru druku. Poprawa chyba jako pierwsza od 1989 roku podejmuje próbę wpisania celu energetycznego uprawy konopi włóknistych, zgodnego z prawem UE. O zmianę w przepisach prawa od dawna stara się Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania, Krajowa Rada Izb Rolniczych i inni.

Widzę sens ekonomizmy takiego celu konwencjonalnych upraw konopi włóknistych – oznajmia Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pismo z dnia 14.02.2017 do Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w imieniu wnioskodawców, wnoszę autopoprawkę do poselskiego projektu ustawy – o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poseł Jarosław Sachajko

Treść autopoprawki:

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

1) W art. 1 w pkt 1 art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona w celu wykorzystania w gospodarstwie rolnym oraz na cele przemysłowe w szczególności energetyczne, włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.”;

2) W art. 1 w pkt 10 ust. 4, 5, 6 oraz ust. 7 uchyla się;

3) W art. 1 w pkt 10 art. 47a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust.1, wydaje zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zamiarze uprawiania maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych przez wnioskodawcę.”.

Uzasadnienie
W wyniku konsultacji z przedstawicielami różnych środowisk, które zaproponowane w projekcie ustawy regulacje ograniczające wymogi administracyjne związane z rozpoczęciem uprawy konopi włóknistych uznały za niewystarczające, wnioskodawcy uznali, iż konieczne jest uwzględnienie postulatów obywateli, a co za tym idzie wniesienie niniejszej autopoprawki.

Obecne rygorystyczne przepisy związane z uprawą konopi włóknistych blokują rozwój rolnictwa i wielu gałęzi przemysłu, w których konopie włókniste mają szerokie zastosowanie. Wiąże się to z licznymi problemami i uciążliwościami dla obywateli oraz ujemnymi konsekwencjami dla Skarb Państwa poprzez brak wpływów podatkowych z rozwijającego się przemysłu i rolnictwa.

energetyczne
Wykorzystanie konopi siewnych na cele energetyczne

Proponowane w projekcie ustawy zawężenie możliwości uprawy konopi włóknistych wyłącznie do celów przemysłowych prowadzi do sytuacji, w której osoba uprawiająca konopie włókniste nie ma prawa użyć je w żaden inny sposób. Olej i nasiona konopi są niezwykle cenione ze względu na dużą wartość odżywczą, można z nich wykonać olej, słodycze, chleb, masło, wykorzystać jako paszę, a nasiona jako karmę dla ptaków. Konopie można również wykorzystać również do wyrobu tkanin, a następnie uszycia ubrań (które są lekkie, przewiewne, a zarazem wytrzymałe) nie tylko w skali przemysłowej, ale również we własnym gospodarstwie rolnym. Niegdyś w polskich domach powszechne było przędzenie i tkanie ubrań (również z konopi) dziś, przy odradzających się tradycjach ludowych i powrocie do folkloru, a także ożywieniu uniwersytetów ludowych zdumienie wśród obywateli budzą restrykcje związane z ograniczonym zakresem dopuszczalności ich zastosowania.

W związku z tym, iż konopie włókniste nie mają właściwości narkotycznych czy psychoaktywnych, nie jest logiczne utrzymywanie wobec nich rygorów, takich jak wobec konopi innych niż włókniste. Dlatego też, konieczne jest uchylenie ust. 4, 5, 6 oraz ust. 7 w art. 47a, które wyłączają z możliwości uprawy konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego na przykład osoby, które wytwarzają lub wprowadzają do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy lub nową substancję psychoaktywną, a także osobę spokrewnioną do trzeciego stopnia w linii prostej lub drugiego stopnia w linii bocznej, spowinowaconej lub pozostającej z osobą uprawiającą mak niskomorfinowy i konopie włókniste we wspólnym pożyciu, które były karane za czyn określony w art. 52a – art. 68. Stosowanie tego rodzaju obostrzeń do konopi włóknistych, które nie mają właściwości  narkotycznych tylko z tego powodu, że inny ich rodzaj, czyli konopie indyjskie posiadające właściwości psychoaktywne nie są bez znaczenia dla ludzkiego zdrowia, jest niezasadne.

Zmiana w art. 47 ust. 2 polega na doprecyzowaniu terminu, w którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) obowiązany jest wydać zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zamiarze uprawiania maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych, tak aby nie trwało to dłużej niż 5 dni od dnia złożenia zawiadomienia przez wnioskodawcę.

Niniejsza ustawa nie spowoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa i jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Pismo w pdf: LINK

Projekt ustawy w pdf: LINK

Stowarzyszenie FREEDOM

Stowarzyszenie FREEDOM

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM to organizacja pozarządowa działająca od 2006r. której głównym celem jest jest ochrona Ziemi, z zachowaniem i odtworzeniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt jak również działalność kulturalno–artystyczna. Więcej informacji na temat FREEDOMu znajdziesz na www.sfreedom.org
Stowarzyszenie FREEDOM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

24 + = 30