Na internetowej stronie sejmowej RP pojawiła się autopoprawka do poselskiego projektu ustawy mającej ułatwić rolnikom uprawę konopi włóknistych. W tym momencie poprawka czeka na nadanie numeru druku. Poprawa chyba jako pierwsza od 1989 roku podejmuje próbę wpisania celu energetycznego uprawy konopi włóknistych, zgodnego z prawem UE. O zmianę w przepisach prawa od dawna stara się Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania, Krajowa Rada Izb Rolniczych i inni.

Widzę sens ekonomizmy takiego celu konwencjonalnych upraw konopi włóknistych – oznajmia Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pismo z dnia 14.02.2017 do Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w imieniu wnioskodawców, wnoszę autopoprawkę do poselskiego projektu ustawy – o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poseł Jarosław Sachajko

Treść autopoprawki:

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

1) W art. 1 w pkt 1 art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona w celu wykorzystania w gospodarstwie rolnym oraz na cele przemysłowe w szczególności energetyczne, włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.”;

2) W art. 1 w pkt 10 ust. 4, 5, 6 oraz ust. 7 uchyla się;

3) W art. 1 w pkt 10 art. 47a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust.1, wydaje zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zamiarze uprawiania maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych przez wnioskodawcę.”.

Uzasadnienie
W wyniku konsultacji z przedstawicielami różnych środowisk, które zaproponowane w projekcie ustawy regulacje ograniczające wymogi administracyjne związane z rozpoczęciem uprawy konopi włóknistych uznały za niewystarczające, wnioskodawcy uznali, iż konieczne jest uwzględnienie postulatów obywateli, a co za tym idzie wniesienie niniejszej autopoprawki.

Obecne rygorystyczne przepisy związane z uprawą konopi włóknistych blokują rozwój rolnictwa i wielu gałęzi przemysłu, w których konopie włókniste mają szerokie zastosowanie. Wiąże się to z licznymi problemami i uciążliwościami dla obywateli oraz ujemnymi konsekwencjami dla Skarb Państwa poprzez brak wpływów podatkowych z rozwijającego się przemysłu i rolnictwa.

energetyczne
Wykorzystanie konopi siewnych na cele energetyczne

Proponowane w projekcie ustawy zawężenie możliwości uprawy konopi włóknistych wyłącznie do celów przemysłowych prowadzi do sytuacji, w której osoba uprawiająca konopie włókniste nie ma prawa użyć je w żaden inny sposób. Olej i nasiona konopi są niezwykle cenione ze względu na dużą wartość odżywczą, można z nich wykonać olej, słodycze, chleb, masło, wykorzystać jako paszę, a nasiona jako karmę dla ptaków. Konopie można również wykorzystać również do wyrobu tkanin, a następnie uszycia ubrań (które są lekkie, przewiewne, a zarazem wytrzymałe) nie tylko w skali przemysłowej, ale również we własnym gospodarstwie rolnym. Niegdyś w polskich domach powszechne było przędzenie i tkanie ubrań (również z konopi) dziś, przy odradzających się tradycjach ludowych i powrocie do folkloru, a także ożywieniu uniwersytetów ludowych zdumienie wśród obywateli budzą restrykcje związane z ograniczonym zakresem dopuszczalności ich zastosowania.

W związku z tym, iż konopie włókniste nie mają właściwości narkotycznych czy psychoaktywnych, nie jest logiczne utrzymywanie wobec nich rygorów, takich jak wobec konopi innych niż włókniste. Dlatego też, konieczne jest uchylenie ust. 4, 5, 6 oraz ust. 7 w art. 47a, które wyłączają z możliwości uprawy konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego na przykład osoby, które wytwarzają lub wprowadzają do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy lub nową substancję psychoaktywną, a także osobę spokrewnioną do trzeciego stopnia w linii prostej lub drugiego stopnia w linii bocznej, spowinowaconej lub pozostającej z osobą uprawiającą mak niskomorfinowy i konopie włókniste we wspólnym pożyciu, które były karane za czyn określony w art. 52a – art. 68. Stosowanie tego rodzaju obostrzeń do konopi włóknistych, które nie mają właściwości  narkotycznych tylko z tego powodu, że inny ich rodzaj, czyli konopie indyjskie posiadające właściwości psychoaktywne nie są bez znaczenia dla ludzkiego zdrowia, jest niezasadne.

Zmiana w art. 47 ust. 2 polega na doprecyzowaniu terminu, w którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) obowiązany jest wydać zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zamiarze uprawiania maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych, tak aby nie trwało to dłużej niż 5 dni od dnia złożenia zawiadomienia przez wnioskodawcę.

Niniejsza ustawa nie spowoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa i jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Pismo w pdf: LINK

Projekt ustawy w pdf: LINK

Stowarzyszenie FREEDOM